Historik

Den 14 oktober 1916 samlades några av medlemmarna i en sammanslutning för tekniker i Landskrona, vilken icke hunnit få några fastare former och som förde en tynande tillvaro efter ordförandens ingenjör Runebergs bortgång. Vid denna sammankomst uppdrogs åt en kommitté bestående av herrar N A Berner. B Bollander och H Rygård att utarbeta stadgar för och att kalla nya medlemmar till en teknisk förening i Landskrona.

Så inbjöd de kommitterade till ett konstituerande sammanträde den 24 november 1916 på Stadshotellet i Landskrona varvid de 14 närvarande herrarna beslöt att grunda Landskrona Tekniska Förening med en styrelse på fem medlemmar och att antaga ett av kommittén för föreningen bildande presenterat förslag till stadgar för dess verksamhet. Enligt stadgarnas § 1 är föreningens ändamål att genom sammanslutning av personer, huvudsakligen i Landskrona med dess omnejd, söka underhålla och utveckla intresset för tekniska Angelägenheter.

Styrelsen för arbetsåret 1916-1917 fick följande sammansättning:
Ordförande Civilingenjör N A Berner
V ordförande Ingenjör G Widström
Sekreterare Bergsingenjör H Rygård
Skattmästare Civilingenjör G Edlund
Ledamot Ingenjör G Haglund

Till revisorer utsågs:
Ingenjör B Bellander
Ingenjör B Pettersson
Ingenjör O Sandholm (suppl)

Vid slutet av 1916 hade Föreningen redan hunnit etablera kontakter med Svenska Teknologföreningen med säte i Stockholm och med andra tekniska föreningar i södra Sverige. Antalet medlemmar uppgick till 35, och bland dem fanns ingenjörer från Eslöv, Svalöf och Kävlinge.

Föreningsverksamheten var livlig under de första åren med 6-8 sammanträden årligen och medlemsantalet växte till bortåt ett hundratal.

Under 1930-talet stagnerade verksamheten, antalet medlemmar minskade och Föreningen sammanträdde icke mer än 2-3 gånger per år.1938 väckte sekreteraren till och med fråga om Föreningens upplösning på grund av den ringa anslutningen till sammanträdena. Den för en utredning tillsatta kommittén, bestående av J Tygård, H Eliasson och E Magnér lyckades dock övertyga medlemmarna om Föreningens möjligheter till fortlevnad.

På 1940-talet sköt Landskrona Tekniska Förenings verksamhet ny fart med fyra årliga sammankomster och en ökning av medlemsantalet till över 100. År 1944 antogs ett viktigt tillägg till Föreningens stadgar. vilket medger industrier och tekniskt intresserade industriidkare att ingå i Föreningen som understödjande medlemmar. 1945 utsågs ingenjörerna V Bengtsson och C-A Hellström samt civilingenjör S Florin till ledamöter av en nyinrättad valkommitté. 1948 beslöts att inom styrelsen tillsätta en befattning som klubbmästare. Förste innehavare blev civilingenjör Eric Billström.

Från omkring 1960 kallar föreningen till omkring åtta sammankomster varje år, vilka i allt mer ökad omfattning kombineras med besök hos industrier och andra anläggningar av stort tekniskt intresse. Som en följd av den industriella expansionen i Landskrona under 60-och 70-talen ökade också tillströmningen av medlemmar till stadens enda förening för ingenjörer och tekniskt intresserade personer, så att antalet medlemmar år 1978 uppgick till 357. Sedan dess har dock antalet minskat genom “naturlig avgång” – främst orsakad av Öresundsvarvets nedläggning och omorienteringen av ursprungliga Landsverks verksamhet – och har stabiliserats vid omkring 250 medlemmar.

1964 kunde Landskrona Tekniska Förening hälsa sin första kvinnliga medlem, civilingenjör Gunvor Lönnberg, välkommen och från och med verksamhetsåret 1984 har också styrelsen fått sitt första kvinnliga inslag, ämneslärare Margareta Sturesson. Föreningen har nu 15 kvinnliga medlemmar.

1966. då Folke Lindström var ordförande, högtidlighölls Föreningens 50-åriga verksamhet med en bankett på Strandpaviljongen i Landskrona för medlemmar och representanter från staden, industrierna i Landskronaregionen samt andra tekniska föreningar, och kallades till föreningens första hedersledamöter civilingenjörerna Eric Billström och Gunnar Wallny samt ingenjör Lennart Asbjörnsson.

1976, då Olof Lönnberg var ordförande, manifesterades Föreningens 60-åriga tillvaro med en danssupé på Strandpaviljongen för medlemmarna, Skånska Teatern underhöll.

1984 utsågs till hedersledamot förre verkställande direktören i Öresundsvarvet AB, numera professorn och VD i IVA. Hans G Forsberg.

1970-1985 har Föreningens medlemmar inbjudits till besök hos mer än 50 olika industriföretag och ett 10-tal institutioner, kommunala inrättningar o d, varav ett 20-tal utanför Landskrona-Helsingborg regionen bland vilka kan nämnas Kärnkraftverket i Barsebäck, Felix i Eslöv, Konstruktions Bakelit i Örkelljunga, Pilkington Floatglas i Halmstad, PLM i Malmö, Saab Scania i Arlöv, Tetra Pak i Lund, Flygkrigsskolan 1 Ljungby, Sturups flygplats i Sturup, Tekniska Högskolan och Yrkesmedicinska kliniken i Lund, Gambro i Lund och Sockerbolaget i Arlöv. Bland föredragshållare som gästat Föreningen finner man namn som professorerna Stig Borglin och Fredy Olsson, LTH. tekn dr Peter Broberg, professorerna Hans G Forsberg och Gunnar Hambreus från Kungl. Ingenjörsvetenskaps Akademin. Civ. ing. Nils Hornmark, under en tid tekn attaché i Tokyo, presschefen Otto Nyman, SAS samt radio och TV-mannen Kjell Stensson.

1986, då Rune Håkansson är ordförande, högtidlighålls Landskrona Tekniska Förenings 70-åriga verksamhet med en jubileumsmiddag och dans för Föreningens medlemmar.

1986—96, föreningens verksamhet har under dessa år varit relativt aktiv, Ca 70 olika besök / föredrag har förekommit under dessa år, varav 25st har varit på företag och instutitioner utanför Landskrona kommun. Exempel på föredrag har varit Agenda 21, FN:s stora miljöprogram för ett uthålligare samhälle av Lars Lindström. Kollektivtrafiken i nordvästregionen av förbundsdirektör Gunnar Hermansson. Ubåtar och ubåtskränkningar i Sverige av utvecklingschef Kerstin Paulsen på Kockum och Hans G Forsberg VD på ingenjörsvetenskapsakademin. Något som också varit mycket uppskattat var IT-utställningen på Landskrona museum, ”Från chips till kanelbulle”, där vi informerades och fick testa den nya informationstekniken som troligtvis kommer att förändra vår värd radikalt.

I övrigt kan noteras att föreningen under åren l992-93 saknade ordförande. Föreningens stadgar har setts över, senast man gjorde detta var 1948. Största förändringen gällde inval i föreningen.

Historiken sammanställd av civilingenjör Agne Wentzel och av Lennart Nielsen.