Stadgar

REVIDERADE 2010

§1.
Föreningens ändamål.
Föreningens ändamål är att genom sammanslutning av personer, huvudsakligen i Landskrona och dess omnejd, söka underhålla och utveckla intresset för tekniska angelägenheter.

§2.

Medlemmar i föreningen.
Till medlemmar i föreningen kan personer antas som teoretiskt och/eller praktiskt är intresserade av teknisk verksamhet. Dessutom kan även personer inväljas som kan anses gagna föreningens syfte. Tekniskt intresserade industrier eller liknande kan ingå i föreningen som understödjande medlemmar.

§3.
Medlemmarnas antagande.
Förslag till inval av ny medlem skall anmälas till en styrelsemedlem eller framföras på ordinarie sammanträde. Om mötet inte finner anledning att avslå denna, inväljs den föreslagne.

§4.
Tillträde för utom föreningen stående personer.
Medlemmar tillhörande Skånska Ingenjörsklubben eller annan med denna samarbetande förening får bevista föreningens sammankomster samt deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Med ordförandens, eller vid hans frånvaro, med annan styrelseledamots medgivande kan även annan person medtages som gäst.

§5.
Föreningens styrelse.
Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av sju ledamöter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och två styrelsemedlemmar utan särskild funktion. Styrelsen väljs på ordinarie sammanträde i februari månad. Styrelsen äger rätt att fatta beslut, då minst fyra ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens ekonomi. Dock skall ordföranden attestera verifikationerna.

§6.
Styrelsens åliggande.
Styrelsen handhaver föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning, instruktioner för funktionärer och ordningsföreskrifter för klubblokals användning, om sådan finns, låter föra fullständig bokföring över föreningens räkenskaper, uppgör bokslut och årsberättelse för gångna året, uppställer medlemsförteckning m.m., samt verkställer i övrigt alla av föreningen fattade beslut.

§7.
Räkenskaper och revisioner.
På årsmötet väljs två revisorer och en suppleant att granska förvaltningen under räkenskapsåret d.v.s., kalenderåret. Räkenskaperna skall vara tillgängliga för granskning senast 1 februari, och revisionsberättelsen, som lämnas till styrelsen, föredras vid årsmötet i samma månad, varvid frågan om ansvarsfrihet för styrelsen bör avgöras.

§8.
Sammanträden.
Föreningens årsmöte hålls under februari månad, på plats och lokal som styrelsen bestämmer. Extra sammanträden hålls, så ofta styrelsen finner anledning, eller då minst 10 föreningsmedlemmar skriftligen begär att en viss fråga skall behandlas. Kallelse till sammanträde utfärdas av styrelsen, och förekommande frågor anges. Val skall ske med slutna valsedlar, om någon medlem så önskar. Vid öppen omröstning och lika röstetal gäller den mening, att ordföranden har utslagsröst. Vid lika rösttal och sluten omröstning är lotten avgörande.

§9.
Årsavgiften.
Årsavgiften för innevarande år bestämmes på ordinarie årsmöte i februari, och skall inbetalas under mars. Nya medlemmar som invalts under 2:a halvåret betalar avgift fr.o.m. nästkommande år. Medlem som ej erlagt årsavgift under ett år anses ha utträtt ur föreningen.

§10.
Ändring av stadgar.
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid ordinarie årsmöte, men då krävs att 2/3 av de närvarande medlemmarna stöder beslutet. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid ordinarie årsmöte, men då krävs att hälften av föreningens närvarande medlemmar stöder beslutet, samt att detta sker på två på varandra följande årsmöten.